Skip to content

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Śląska Akademia Aktywności i Przedsiębiorczości”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Śląska Akademia Aktywności i Przedsiębiorczości” zwanym dalej „Projektem”.
 2. Udział w Projekcie jest bezpłatny. Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu “Fundusz Młodzieżowy” na lata 2022-2023,  zwany dalej Programem.
 3. Organizacją realizującą projekt jest Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych im. Prof. Waleriana Pańki, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 2 Podstawowe informacje o Projekcie.

 1. Termin realizacji Projektu to 2023 rok.
 2. Projekt zakłada zrealizowanie czterech cykli warsztatów tematycznych na terenie województwa śląskiego.
 3. Do udziału w Projekcie zostanie zrekrutowanych łącznie 200 osób, zwanych dalej „Uczestnikami Projektu”, których kwalifikacja do Projektu odbędzie się na podstawie rekrutacji przeprowadzonej za pomocą nowych mediów i stronę organizatora.

§ 3 Zasady rekrutacji uczestników do Projektu

 1. Rekrutację do Projektu przeprowadza Organizator.
 2. Rekrutacja do Projektu zostanie przeprowadzona w oparciu o równość szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie do projektu bez względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, wyznanie, itd.
 3. Uczestnicy Projektu zostaną wybrani na podstawie rekrutacji przeprowadzonej za pomocą elektronicznego formularza.
 4. Zasady rekrutacji zostaną podane do wiadomości aplikujących w niniejszym regulaminie oraz formularzu zgłoszeniowym.
 5. Zgłoszenie chęci do udziału w Projekcie nastąpi poprzez złożenie za pomocą arkusza internetowego poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego. Formularze rekrutacyjne są dostępne na stronie facebookowej Organizatora oraz na stronie internetowej pod linkiem: https://slaskaakademia.pl/.
 6. Uczestnicy zobowiązują się do podania prawdziwych informacji w formularzach rekrutacyjnych.
 7. O zakwalifikowaniu ucznia do udziału w projekcie decyduje spełnienie kryteriów takich jak: 
  1. wiek uczestników mieszczący się w przedziale 16-30 lat.
  2. prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego z danymi osobowymi,
 8. Zostanie wyłoniona lista uczniów zakwalifikowanych do Projektu a także lista rezerwowa Uczestników Projektu.
 9. Procedura odwoławcza od decyzji rekrutacyjnej będzie wynosić 3 dni. Uczestnik lub jego opiekun prawny ma prawo odwołać się w formie pisemnej od decyzji. Organizator będzie miał 5 dni na rozpatrzenie odwołania i udzielenie pisemnej odpowiedzi. Odwołanie należy przedłożyć na adres mailowy slaskaakademiaaktywnosci@gmail.com.
 10. Przyjęcie nowych uczestników do Projektu po upłynięciu terminu zgłoszenia będzie możliwe, jeśli z usprawiedliwionych przyczyn uczestnik zakwalifikowany do Projektu zrezygnuje z udziału w Projekcie lub z innej przyczyny zostanie skreślony z listy uczestników zakwalifikowanych do Projektu lub gdy liczba Uczestników Projektu będzie niższa, niż zakładana.

§ 4 Prawa Uczestnika Projektu

 1. Uczestnik ma prawo do uzyskiwania informacji o wszystkich działaniach realizowanych w ramach Projektu.
 2. Uczestnik może zrezygnować bezkosztowo z udziału w projekcie do momentu  trzech dni roboczych przed organizacją pierwszego zjazdu.
 3. Wszyscy Uczestnicy Projektu są uprawnieni do nieodpłatnego udziału w warsztatach.

§ 5 Obowiązki Uczestnika Projektu

 1. Nieobecność uczestnika zakwalifikowanego do Projektu w zajęciach musi być każdorazowo usprawiedliwiona.
 2. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, Beneficjent Projektu ma prawo usunąć Uczestnika Projektu z grupy, a jego miejsce zajmuje wtedy pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 3. Ewentualna rezygnacja uczestnika z udziału w Projekcie musi zostać złożona w formie pisemnej, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego przez jego rodziców/opiekunów.
 4. Dodatkowymi obowiązkami Uczestnika Projektu są:
  1. systematyczne uczestniczenie w zajęciach;
  2. przestrzeganie punktualności i terminowości wykonywania wszelkich zadań w ramach Projektu;
  3. udzielanie wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom zewnętrznym zaangażowanym w realizację Projektu.
 5. Uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego dojazdu na miejsce warsztatów

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Organizator oraz Uczestnicy Projektu są zobowiązani do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w trakcie realizacji projektu Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień w sytuacji zmian wytycznych, warunków realizacji Projektu lub dokumentów programowych.

§ 7 Administrowanie danymi osobowymi

 1. Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych pozyskanych w związku z organizacją projektu jest Organizator, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: instytutpanko@gmail.com .
 2. Uczestnikom Projektu, których dane osobowe Organizator przetwarza na podstawie zgody na ich przetwarzanie przysługuje prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Organizator usunie dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody o ile nie wskaże innej podstawy prawnej na dalsze ich przetwarzanie. Okres przetwarzania danych osobowych uzyskane dane przetwarzane będą przez Organizatora do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały pozyskane lub do czasu odwołania zgody i/lub przez okresy przewidziane przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określonych w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Organizatora w zakresie archiwizacji dokumentów, a także w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa. Zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi dokumentacja dotycząca organizacji Projektu przechowywana będzie przez okres 5 lat licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym Projekt zakończy prowadzenie zjazdów.
 3. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa. Do tych danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. Prawa osób, których dane dotyczą zgodnie z RODO osobom, których dane będą przetwarzane w celach określonych w pkt. 2 przysługuje: 1) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody).
 4. W oparciu o dane osobowe pozyskane w związku z organizacją i rozstrzygnięciem Konkursu, Organizator nie będzie podejmował wobec osób, których dane dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Przekazywanie danych do państw trzecich Organizator nie przewiduje przekazywania danych osobowych zawartych w deklaracji uczestnictwa do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
ŚLĄSKA AKADEMIA PRIMARY

© slaskaakademia 2023

Projekt realizowany przez:

Wykonawcą strony jest – Agencja Reklamy Visual Art

Skip to content